Disclaimer

Alle informatie die door Ternair wordt gecommuniceerd, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerealiseerd. Dat geldt voor de website, de e-mailnieuwsbrief, whitepapers, cases en alle andere informatie op de website. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ternair is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden genomen op basis van deze website.

 

Auteursrechten

Op de inhoud van deze website is auteursrecht van toepassing. Alle informatie, beelden en andersoortig materiaal zijn eigendom van Ternair. Behoudens de in of krachtens de wet gestelde uitzonderingen mag niets van deze website en webpagina's worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ternair.

 

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Ternair bevinden zich links naar externe websites. Ternair is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die eventueel worden aangeboden.

 

Contact

Heb je naar aanleiding van deze disclaimer vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via c.vergeer@ternair.com.

 

Wijzigingen disclaimer

Ternair behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te wijzigen. Alle wijzigingen worden op deze pagina gecommuniceerd.

 

IJsselstein, oktober 2020